Wie wij zijn GMR

GMR

Inspraak via medezeggenschap

Vanuit de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) hebben ouders en medewerkers inspraak op school via medezeggenschapsraden (MR) en op bestuursniveau via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Organisatie medezeggenschap

Stichting Pallas heeft naast de MR-en een overkoepelende raad, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elk GMR-lid wordt voor drie jaar gekozen door de MR-leden uit het betreffende cluster en de betreffende geleding. Raadpleeg voor meer informatie ons MR-reglement en ons Huishoudelijke Reglement. De reglementen zijn opvraagbaar bij ons secretariaat.

De gekozen GMR bestaat uit 4 medewerkers en 4 ouders uit:

 • Cluster Zuid (scholen uit Maastricht, Heerlen, Sittard en Roermond) wordt vertegenwoordigd door Zyxcban Wolfs (voorzitter, personeelsgeleding) en Jurn Glazenburg (oudergeleding).
 • Cluster West (scholen uit Tilburg, Oosterhout, Tiel, Roosendaal en ‘s-Hertogenbosch) wordt vertegenwoordigd door Sanne van Geloven (oudergeleding) en Miranda Jansen (personeelsgeleding).
 • Cluster Oost (scholen uit Nijmegen, Wageningen, Ede en Oss) wordt vertegenwoordigd door Ronnie van den Braak (oudergeleding) en Marike Wienia (personeelsgeleding).
 • Cluster Midden (scholen uit Venlo, Weert, Helmond, Uden en Eindhoven) wordt vertegenwoordigd door Nadine Declerq (oudergeleding) en Rian van Dijk (personeelsgeleding).

Het secretariaat van onze GMR is bereikbaar via de ambtelijk secretaris Constance Pijnenburg met het volgende e-mailadres:
constance@ckmo.support.

Doel en werkwijze GMR

In de WMS liggen de basisbevoegdheden van de GMR vast. Naast de instemmings- en adviesbevoegdheden vanuit de WMS:

 • Bevordert de GMR naar vermogen openheid en onderling overleg.
 • Waakt de GMR in de scholen ervoor dat er geen discriminatie plaatsvindt op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inzet van mensen met een beperking en/of een migratieachtergrond.
 • Doet de GMR aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg te voeren.
 • Belegt de GMR minimaal éénmaal per kalenderjaar een bijeenkomst voor de leden van de medezeggenschapsraden over de voortgang van de medezeggenschap op de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschap binnen de stichting.

De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast vindt er regelmatig aanvullend overleg plaats tussen de personeelsgeleding van de GMR en de bestuurder en staffunctionarissen van Stichting Pallas. Voorts overlegt een afvaardiging van de GMR tweemaal per jaar met een afvaardiging van de Raad van Toezicht van Stichting Pallas over stichtingsbrede thema’s.

De GMR wordt actief betrokken bij de totstandkoming van beleidsstukken en focust daarbij op kwaliteit van onderwijs, naleving van de cao po en adequate implementatie van vigerende wetgeving in bestaand en nieuw beleid op bestuursniveau. Daarnaast verschaft de GMR desgevraagd informatie en advies aan haar achterban. Vergaderingen zijn in principe openbaar toegankelijk voor medewerkers en ouders van Stichting Pallas. Raadpleeg voor meer informatie over het bijwonen van een GMR-vergadering ons Toehoordersreglement.

Antroposofische inslag

De GMR zet zich in voor het bewaken van de balans tussen leefwereld en systeemwereld. Daarbij streven we naar totstandkoming van beleid, procedures en hiërarchische verhoudingen binnen Stichting Pallas die aansluiten op de doelstellingen van Rudolf Steiners sociale driegeleding. Beleid, procedures en hiërarchische verhoudingen moeten daarom de volgende toets doorstaan:

 • dienend zijn aan de mens met nadrukkelijke ruimte voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden, met als hoger doel het bewerkstelligen van een zelfstandig geestesleven.
 • de rechten beschermen en plichten handhaven van alle bij ons onderwijs betrokken actoren, waarbij enkel algemeen menselijke belangen relevant zouden moeten zijn in de uitwerking ervan.
 • een rechtvaardige verdeling van welvaart en kapitaal nastreven, met nadrukkelijke aandacht voor economische solidariteit binnen onze gemeenschap.