Veelgestelde vragen

Hier komt eventueel een introtekst bij veelgestelde vragen

Op vrijescholen zijn alle kinderen welkom, onafhankelijk van religie, etniciteit of wereldaanschouwing. Ook het inkomen van ouders speelt geen rol.

Vrijeschool aantrekkelijk voor steeds bredere doelgroep.

De vrijeschool is populair bij steeds meer ouders en leerlingen. Een groot deel daarvan heeft geen vrijeschool achtergrond. 72% van ouders met een kind in de vrijeschool-kleuterklas heeft zelf niet op de vrijeschool gezeten. Dat geldt ook voor 62% van de leerlingen die instromen op vrijescholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek uit 2015 naar de keuzemotieven van ouders en leerlingen op de vrijeschool.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool vanwege de brede visie op onderwijs. Belangrijkste motivaties voor de keuze zijn de aandacht voor brede persoonsvorming, de ruimte voor zelfontplooiing en creativiteit en het kunstzinnig onderwijsaanbod. Wanneer er twijfel bestaat bij het kiezen voor de vrijeschool dan hangt dat vooral samen met de afstand tot de school. Als er een fijnmaziger netwerk van vrijescholen zou zijn dan zouden nóg meer leerlingen en hun ouders kiezen voor de vrijeschool.

Het boekje 'Kiezen voor de vrijeschool' (samenvatting) en het volledige onderzoeksrapport zijn te downloaden via de website van de Vereniging van vrijescholen.

De naam vrijeschool betekent niet dat kinderen zelf bepalen wat zij willen leren, maar dat zij zich in vrijheid en op elk vlak van hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Hiermee past de vrijeschool binnen het traditioneel vernieuwingsonderwijs, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind centraal staan.

De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, er bestaat geen blauwdruk voor. Die eigen kijk is gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie. Dit mensbeeld vraagt om onderwijs dat zich richt op een evenwichtige ontwikkeling van:

  • denkvermogen
  • wilskracht
  • gevoelsleven

Zo krijgen cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming gelijkwaardige aandacht.

Daarnaast is aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden op een bepaalde leeftijd en de individuele mogelijkheden van een kind door de leerstof als ontwikkelingsstof aan te bieden. Vanuit deze kerngedachten en de afstemming op hetgeen wat we de kinderen mee willen geven aan instrumenten die zij in de maatschappij nodig zullen hebben, krijgt het vrijeschoolonderwijs vorm.

Lees meer over wat de vrijeschool uniek maakt.

Stichting Pallas heeft 18 vrijescholen verdeeld over Limburg, Noord Brabant en Gelderland.

Lees meer