Belangrijke documenten

Hieronder staan documenten wanneer je meer over de beleidsstukken en regelingen van Stichting Pallas wilt lezen.

Strategisch Beleidsplan 2020-2024

Met dit plan geven wij richting aan de ontwikkeling van eigentijds en toekomstgericht onderwijs in de Pallas-scholen. Hoe wij vanuit maatschappelijk kunstenaarschap het vrijeschoolonderwijs willen versterken.
download

Klachtenprocedure (verkort)

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht.
download

Jaarverslag 2022

download

Klachtenregeling

Bij een samenwerking kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht, of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Wij gaan ervan uit dat een klacht uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg en vinden het van belang dat deze volgens een juiste procedure en met aandacht wordt behandeld.
download

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode beschrijft het stappenplan waarin staat hoe onze beroepskrachten kindermishandeling kunnen signaleren en melden. Onderdeel van de code is een afwegingskader om de procedure zorgvuldig te doorlopen.
download

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling binnen de stichting Pallas is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand door werknemers van de stichting waarvoor het bevoegd gezag verantwoordelijk is.
download

Sociaal Veiligheidsplan

Een veilige omgeving is nodig zodat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en goed kunnen leren. In dit plan staan de verplichtingen en uitgangspunten beschreven die elke Pallas-school in het eigen veiligheidsplan heeft verwerkt.
download

Cao Primair Onderwijs

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2022-2023 voor het primair onderwijs.
download

Privacy statement website

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.
download

Privacy Reglement

In dit privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt.
download

Jaarverslagen