Wie wij zijn Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Voor Pallas zijn 2 externe vertrouwenspersonen werkzaam. Het bevoegd gezag is de samenwerking met hen aangegaan op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Beide vertrouwenspersonen zijn op geen enkele manier verbonden aan de scholen van Pallas.

De externe vertrouwenspersonen hebben drie hoofdtaken:

  1. opvang en begeleiding van de melder
  2. signaleren, en gevraagd en ongevraagd adviseren van de opdrachtgever
  3. voorlichting

Voor uitgebreidere informatie over rol en taken van de externe vertrouwenspersoon, zie onze klachtenregeling.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen of buiten de school aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenste omgangsvormen van collega’s, leidinggevenden, begeleiders of ouders. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan en om de melder te helpen. Essentieel is dat medewerkers de vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Het verzorgen van eerste opvang van de melder die geconfronteerd is met ongewenst gedrag en die hulp en advies nodig heeft.

  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • De melder informeren over oplossingsmogelijkheden.
  • Het desgewenst begeleiden, als de melder de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Voor wie is de vertrouwenspersoon er?
De vertrouwenspersoon kan benaderd worden door alle betrokkenen bij Pallas (dus ook de ouders).

De aan Pallas verbonden externe vertrouwenspersonen zijn:
Yvonne Stallenberg, telefoonnummer: 06-53831792
Jacqueline Pulles, telefoonnummer: 06-25241077