Wie wij zijn Besturingsfilosofie Stichting Pallas

Besturingsfilosofie Stichting Pallas

Een besturingsfilosofie is de wijze waarop het bestuur een organisatie wil aansturen. De besturingsfilosofie beschrijft de basisnormen en waarden waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken. De volgende zeven uitgangspunten en principes vormen samen onze besturingsfilosofie:

De Pallasvloot

 1. Stuurmanskunst, een goed zeeman wordt ook wel eens nat
  Leren is een creatief proces waar de hele mens wordt aangesproken: in cognitie, in sociale intelligentie, in kunstzinnigheid en in het handelend vermogen. Het onderwijs is leeftijdsgericht, levendig, bruisend en afwisselend. Leerlingen zijn aangehaakt. Onze sturing geeft ruimte aan de professionele ontwikkeling van alle collega’s. Vanuit eigen verantwoordelijkheid benutten zij deze ruimte.
 2. Cartografisch onderzoek
  Binnen Stichting Pallas is het onderwijs in ontwikkeling vanuit een onderzoekende houding. Daar hoort bij dat we leven met onderzoeksvragen die multidisciplinair worden onderzocht vanuit de antroposofie, de wetenschap en empirisch onderzoek.
 3. We reizen naar nieuwe onbekende gebieden
  We bereiden leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst. Collega’s ontwikkelen kennis van en inzicht in de huidige samenleving. De scholen zijn in verbinding met de wereld om hen heen. De wereld is in de school. Het vrijeschoolonderwijs is zichtbaar in de samenleving.
 4. Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning de mensen zijn bepalend voor het werk
  Aan boord hebben we elkaar nodig. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en werken vanuit een afgestemde autonomie. Wat doe jij en wat doe ik. Vanuit respect en vertrouwen wordt samengewerkt. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en wordt daarin geaccepteerd en gezien. Deze veilige omgeving is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We geven en ontvangen feedback, we spreken met elkaar en voeren “het goede gesprek”. Samen dragen we zorg voor het bereiken van de doelen, de weg er naartoe mag verschillend zijn.
 5. Varen op kompas
  Collega’s en leerlingen verbinden zich wezenlijk met wat ze doen en leveren kwaliteit. Er wordt gestudeerd en gewerkt aan de bedoeling van het vrijeschoolonderwijs: kinderen in de wereld brengen en enthousiast maken voor het leven. De wet, cao en specifieke regelgeving bieden de kaders voor ons werk. Daarin is een ieder zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie.
 6. “Samen hijsen is ook samen hozen
  We hijsen samen de zeilen om vooruit te kunnen gaan en helpen elkaar ook als het tegenzit. Iedereen binnen Stichting Pallas draagt bij en voelt zich verbonden met onze gezamenlijke opdracht. Dit overstijgt het eigen werk, de klas en de school. Onze sturing maakt ruimte voor initiatieven om bij te dragen aan het geheel.
 7. Respect voor de zee, het water, de wind en de natuur
  De stichting ademt duurzaamheid uit. De hele organisatie draagt bij aan het doorgeven van de aarde. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte om dit mogelijk te maken. De organisatie leeft de jaarfeesten en ritmes van de natuur. Leraren en leerlingen dragen bij aan het doorgeven van de aarde. We maken bewust keuzes in wat we wel en niet doen en wat werkelijk bijdraagt aan een duurzame organisatie.

Wanda Kasbergen

Vloot