Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen
Voor Pallas zijn 2 externe vertrouwenspersonen werkzaam. Het bevoegd gezag is de samenwerking met hen aangegaan op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Beide vertrouwenspersonen zijn op geen enkele manier verbonden aan de scholen van Pallas.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen of buiten de school aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenste omgangsvormen van collega’s, leidinggevenden of begeleiders. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan en om de melder te helpen. Essentieel is dat medewerkers de vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • De melder informeren over oplossingsmogelijkheden.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen:
Als werknemer kun je tijdens je werkzaamheden te maken krijgen met vormen van ongewenste omgang. Deze kunnen geuit worden door groepen en individuen. Het kan zich afspelen tussen een medewerker en cliënt, familielid, bezoeker of anoniem persoon, maar ook tussen medewerkers onderling.

Agressie en geweld
Onder agressief gedrag wordt verstaan: verbaal of fysiek gedrag dat dreigend is, of daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt. Met agressie wordt bedoeld: fysieke agressie, verbale agressie en psychische agressie.

Intimidatie
Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen.

Seksuele intimidatie
Het gaat om seksueel getinte aandacht die door een persoon als onwenselijk en bedreigend wordt ervaren en die deze persoon kan schaden. Vormen van seksuele intimidatie zijn onder andere: intieme vragen over het privé-leven, suggestieve opmerkingen, betasten van het lichaam, chantage en verkrachting.

Belaging / stalking
Van belaging/stalking is sprake als iemand opzettelijk en willens en wetens herhaaldelijk achtervolgd wordt, waardoor hij zich niet meer veilig voelt. Het achtervolgen en structureel lastigvallen kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld fysiek of via social media/communicatiemiddelen.

Discriminatie
Het gaat hierbij om onrechtvaardig onderscheid in relatie tot iemands geslacht, etnische achtergrond, religie, handicap, seksuele voorkeur, leeftijd. Discriminatie valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan stress veroorzaken zowel direct gebeuren in aanwezigheid van de gepeste werknemer als indirect via social media/communicatiemiddelen.

Pesten
Het doel van pesten is het systematisch kwetsen en vernederen van een persoon. Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden: vervelende opmerkingen maken, beledigen of schelden, openlijk terechtwijzen, negeren of sociaal isoleren, gebaren maken, roddelen, kritiek uiten op iemands persoonlijke leven, beschadigen van eigendommen. Pesten kan zowel direct gebeuren in aanwezigheid van de gepeste werknemer als indirect via bv social media of andere communicatiemiddelen.

Voor informatie over rol en taken van de externe vertrouwenspersoon bij Pallas, zie onze klachtenregeling.

De aan Pallas verbonden externe vertrouwenspersonen zijn:

 1. Mw. Yvonne Stallenberg , telefoonnummer: 06 – 53 83 17 92 of
  mailadres: yvonne.stallenberg@online.nl.
 2. Mw. Jacqueline Pulles, telefoonnummer: 06 – 25 24 10 77 of
  mailadres: jpulles@outlook.com

Als u telefonisch niet meteen contact krijgt, spreek dan de voicemail in met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo snel mogelijk en meestal nog dezelfde dag terug gebeld.