Gezocht: 2 leden voor de Raad van Toezicht van Pallas

Stichting Pallas is wegens het einde van de zittingstermijn per 1 augustus en per 1 december 2021 op zoek naar

Twee leden voor de Raad van Toezicht van Stichting Pallas

Stichting Pallas

“Snelle veranderingen in de samenleving maken dat het van belang is dat we de kracht van het vrijeschoolonderwijs versterken. Wij willen onze leerlingen een brede en kunstzinnige vorming meegeven, zodat ze goed toegerust zijn om later tot eigen initiatieven te komen en een steentje kunnen bijdragen aan onze maatschappij.

Vrijescholen kennen van oudsher al een breed onderwijsaanbod, dat leerlingen helpt hun talenten te ontdekken. We inspireren onze leerlingen en dagen hen uit zich te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor kunstzinnig onderwijs, de wilsontwikkeling en de antroposofische menskunde”.

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt zeventien vrijescholen voor basisonderwijs in Midden- en Zuid- Nederland. De Stichting verzorgt met ongeveer 370 medewerkers het onderwijs voor 3300 leerlingen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Van hieruit krijgen de scholen ondersteuning op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs.

Elke Pallasschool heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de Stichting.

Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

De Raad van Toezicht

Stichting Pallas is ingericht volgens de principes van good governance. Dit betekent dat toezicht en bestuur van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht (RvT). Deze raad ondersteunt en adviseert de bestuurder en houdt toezicht op de kwaliteit van organisatie & onderwijs. De RvT toetst of het CvB bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Tevens toetst de RvT of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging wordt gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

Wat vraagt Stichting Pallas?

Affiniteit met de sector onderwijs en met het vrijeschoolonderwijs in het bijzonder.

Respect voor het antroposofisch mensbeeld.

Bij voorkeur concrete ervaring als lid van een RvT.

De vaardigheid om complexe vraagstukken te overzien en te analyseren.

Bekendheid met de sociale, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

De kunst om onder andere door een groot inlevingsvermogen afstand en onafhankelijkheid te bewaren ten opzichte van de organisatie, overzicht op grote lijnen te houden en dit te vertalen naar beleidseffecten.

De vaardigheid om het CvB te adviseren bij en te bevragen over het uitoefenen van haar taken en daarbij oog te hebben voor het onderscheid tussen de specifieke verantwoordelijkheden van het CvB en de RvT.

In staat zijn om de leidende principes binnen de Stichting te bewaken en het CvB te bevragen op de realisatie ervan.

Het onderschrijven van de (statutaire) doelstellingen van de Stichting en het mee willen werken aan de realisatie hiervan.

De wil om zowel zelfstandig als in teamverband samen te werken binnen de RvT.

Toegang tot bestuurlijke netwerken om het organisatiebelang te ondersteunen.

Stichting Pallas zoekt versterking op de volgende expertise gebieden:

Aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsvoering: allround financieel-economisch inzicht en adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen (wijzigingen in financiering en bekostigingssystematiek).

Kennis van bedrijfsvoeringsprocessen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Scherp inzicht in vraagstukken betreffende de continuïteit van een organisatie, treasury- en financierings- vraagstukken en de kennis om investeringsvraagstukken te kunnen beoordelen op financiële risico’s.

Visie op het langetermijnperspectief van de waardeontwikkeling en het rendement van het vastgoed in relatie tot de onderwijs doelstelling van de Stichting en de korte-en lange termijn financiering daarvan.

Aandachtsgebied Strategisch HRM: kennis en ervaring met HRM vanuit strategisch perspectief.

Inzicht in politiek-bestuurlijke vraagstukken en affiniteit en oog voor governance en bestuur. Kennis van ontwikkelingen in het primair onderwijs, de strategische samenwerkingsverbanden, complexe governance- vraagstukken, (arbeid gerelateerde) wet- en regelgeving die van invloed is op het functioneren van Stichting Pallas als onderwijsinstelling en relaties met externe stakeholders en de rol van toezichthouders daarin.

Bij het werven en selecteren van twee nieuwe leden voor de RvT hanteert Stichting Pallas de volgende uitgangspunten:

Kandidaten beschikken over (ruime) bestuurlijke ervaring;

De raad wil graag een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Van daaruit wordt gestuurd op een brede, ook culturele achtergrond.

Kandidaten houden zich aan regelgeving ten aanzien van belangenverstrengeling en het vervullen van hoofd- en nevenfuncties. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd beschikken om de functie uit te kunnen oefenen.

Stichting Pallas biedt:

Pallas is een Stichting die volop in ontwikkeling is en de kracht van het vrijeschoolonderwijs wil versterken. Als lid van de RvT levert u hier een bijdrage aan. De leden van de RvT van Stichting Pallas ontvangen een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt door de RvT vastgesteld en tweejaarlijks geëvalueerd en past in alle gevallen binnen de daarvoor geldende landelijke code.

De zittingstermijn van een lid van de RvT is vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar.

PROCEDURE

De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur bij Rieken & Oomen. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen selectiegesprekken plaats vinden bij Stichting Pallas op woensdag 30 juni.

SOLLICITEREN

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis op donderdag 27 mei van 09.30-10.30 uur of op maandag 31 mei van 09.30-10.30 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 7 juni via www.riekenoomen.nl/vacatures.