Bestuur & organisatie

Besturingsfilosofie Pallas:

Een besturingsfilosofie is de wijze waarop het bestuur een organisatie wil aansturen. De sturingsfilosofie beschrijft de basisnormen en waarden waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken. De volgende zeven uitgangspunten en principes vormen samen onze besturingsfilosofie:

De Pallasvloot                                                                      

  1. Stuurmanskunst, een goed zeeman wordt ook wel eens nat

Leren is een creatief proces waar de hele mens wordt aangesproken: in cognitie, in sociale intelligentie, in kunstzinnigheid en in het handelend vermogen. Het onderwijs is leeftijdsgericht, levendig, bruisend en afwisselend. Leerlingen zijn aangehaakt. Onze sturing geeft ruimte aan de professionele ontwikkeling van alle collega’s. Vanuit eigen verantwoordelijkheid benutten zij deze ruimte. 

  1. Cartografisch onderzoek

Binnen Pallas is het onderwijs in ontwikkeling vanuit een onderzoekende houding. Daar hoort bij dat we leven met onderzoeksvragen die multidisciplinair worden onderzocht vanuit de antroposofie, de wetenschap en empirisch onderzoek.

  1. We reizen naar nieuwe onbekende gebieden

We bereiden leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst. Collega’s ontwikkelen kennis van en inzicht in de huidige samenleving. De scholen zijn in verbinding met de wereld om hen heen. De wereld is in de school. Het vrijeschoolonderwijs is zichtbaar in de samenleving.

  1. Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning de mensen zijn bepalend voor het werk

Aan boord hebben we elkaar nodig. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en werken vanuit een afgestemde autonomie. Wat doe jij en wat doe ik. Vanuit respect en vertrouwen wordt samengewerkt. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en wordt daarin geaccepteerd en gezien. Deze veilige omgeving is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We geven en ontvangen feedback, we spreken met elkaar en voeren “het goede gesprek”. Samen dragen we zorg voor het bereiken van de doelen, de weg er naartoe mag verschillend zijn.

  1. Varen op kompas

Collega’s en leerlingen verbinden zich wezenlijk met wat ze doen en leveren kwaliteit. Er wordt gestudeerd en gewerkt aan de bedoeling van het vrijeschoolonderwijs: kinderen in de wereld brengen en enthousiast maken voor het leven. De wet, cao en specifieke regelgeving bieden de kaders voor ons werk. Daarin is een ieder zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie.

     6. “Samen hijsen is ook samen hozen

We hijsen samen de zeilen om vooruit te kunnen gaan en helpen elkaar ook als het tegenzit. Iedereen binnen Pallas draagt bij en voelt zich verbonden met onze gezamenlijke opdracht. Dit overstijgt het eigen werk, de klas en de school. Onze sturing maakt ruimte voor initiatieven om bij te dragen aan het geheel.

  1. Respect voor de zee, het water, de wind en de natuur

De stichting ademt duurzaamheid uit. De hele organisatie draagt bij aan het doorgeven van de aarde. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte om dit mogelijk te maken. De organisatie leeft de jaarfeesten en ritmes van de natuur. Leraren en leerlingen dragen bij aan het doorgeven van de aarde. We maken bewust keuzes in wat we wel en niet doen en wat werkelijk bijdraagt aan een duurzame organisatie.

Wanda Kasbergen

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Organisatie

Elke Pallasschool heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiën, personeel, huisvesting en facilitaire zaken, kwaliteit en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Stichting Pallas is ingericht volgens de principes van good governance. Dit betekent dat toezicht en bestuur van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in handen van het College van Bestuur. Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Deze raad ondersteunt en adviseert de bestuurder en houdt toezicht op de kwaliteit van organisatie & onderwijs.

College van Bestuur
Wanda Kasbergen, bestuurder

Raad van Toezicht
Clarien Veltkamp, voorzitter Raad van Toezicht
Sabina Pot, lid Raad van Toezicht
Mart van de Lisdonk, lid Raad van Toezicht
Maarten Wiggers de Vries, lid Raad van Toezicht
Marie-Louise Dibbets, lid Raad van Toezicht
Wieb Broekhuijsen, lid Raad van Toezicht

Stafmedewerkers
Elise Swinkels, financiën
Astrid Vingerhoets, personeel
Frouke Willemsen, personeel
Marjan Ponten, kwaliteit
Boukje Voskuilen, huisvesting en facilitair
Sandra Pennings, bestuursondersteuner

Esther Klaassen (Functionaris Gegevensbescherming) fg@stichtingpallas.nl